REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PRESTASHOW.PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Link do nowej wersji regulaminu, która obowiązuje od 01.09.2023.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.prestashow.pl prowadzony jest przez ARTURA DOBRZYŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LAYERSSHOW ARTUR DOBRZYŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Szanajcy 14/52, 03-481 Warszawa, NIP: PL 1132419179, REGON: 147477308, adres poczty elektronicznej: artur@prestashow.pl .

1.2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.9. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym szablon, skórka, styl graficzny, layout, wtyczka, plug-in, moduł lub kompozycja dla sklepu internetowego Prestashop wraz z pozostałymi elementami, dodatkami i funkcjonalnościami stanowiącymi ich integralną część, wskazanymi w opisie danego Produktu, stanowiące utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będące lub mogące być przedmiotem Umowy Licencji między Klientem, a Usługodawcą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.prestashow.pl.

1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ARTUR DOBRZYŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LAYERSSHOW Artur Dobrzyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Szanajcy 14 lok. 52, 03-481 Warszawa, NIP: 1132419179, REGON: 147477308, adres poczty elektronicznej: artur---prestashow.pl

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia licencji na korzystanie ze Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

1.4.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.16. USŁUGOBIORCA – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie ze Produktów związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, (2) kliknięciu pola „Stwórz konto”, (3) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (4) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1. Utworzenie Konta możliwe jest również przy wykorzystaniu przez Usługobiorcę swojego konta użytkownika w serwisie internetowym Facebook.com. Korzystanie z Konta możliwe jest w tym wypadku po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola logowania za pomocą danego serwisu (2) zalogowaniu przez Usługobiorcę do swojego konta użytkownika w danym serwisie oraz (3) zaakceptowaniu nadania uprawnień aplikacji Serwisu Internetowego dzięki czemu aplikacja Serwisu Internetowego pobierze następujące dane Usługobiorcy w danym serwisie: adres e-mail oraz identyfikator konta w danym serwisie.

2.1.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kalifsoup@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Józefa Szanajcy 14 lok. 52, 03-481 Warszawa.

2.1.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest wybranie przez Klienta Towaru, który ma być przedmiotem Umowy Licencji oraz podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, przypisanie symbolu/skrót dla tego adresu), NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kalifsoup@gmail.com.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kalifsoup@gmail.com;

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zależności od wyboru Klienta w walucie PLN (złoty polski) albo EUR (euro).

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

3.3.3. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl.

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.3. Płatność są obsługiwane również przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.1.1. Przesyłka elektroniczna.

5.1.2. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Produktu.

5.1.3. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera. Po tym okresie Klient, w razie braku możliwości pobrania Produktu za pośrednictwem unikalnego linku internetowego (adresu URL), może się zwrócić do Sprzedawcy o ponowne udostępnienie Produktu.

5.2. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

5.3. Termin dostawy Produktu przesyłką elektroniczną do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych od momentu odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

6.1. Warunkiem zainstalowania i korzystania ze Produktu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności dokonanie należnej płatności za Produkt. Brak akceptacji Regulaminu oraz brak dokonania płatności uniemożliwia instalację i korzystanie ze Produktu.

6.2. Przedmiotem Umowy Licencji mogą być Produkty dostępne w prestashow.pl. Dostępne Produkty wskazane są Klientowi w ramach Sklepu Internetowego.

6.3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że udzielenie Licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Klientowi korzystanie z Produktu jedynie do własnych celów prowadzonej działalności, to jest prowadzenia Sklepu Internetowego przez Klienta. Oznacza to, że poza tym zakresem Klient nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Produktu objętego ochroną Prawa Autorskiego. Jeden Produkt może być wykorzystany przez jednego Klienta w jednym Sklepie Internetowym Klienta na jednej domenie internetowej, co nie ogranicza prawa Sprzedawcy do udzielenia kolejnych Licencji innym Klientom na ten sam Produkt lub temu samemu Klientowi na kolejny Sklep Internetowy.

6.3.1. Produkt na który udzielona jest Licencja posiada zabezpieczenia oparte na zbieraniu danych (m. in. adres IP) związanych z instalacją i korzystaniem z Produktu.

6.4. Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkt jest wolny od błędów lub że Klient będzie w stanie obsługiwać Produkt bez problemów i zakłóceń.

6.5. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Produktowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

6.6. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Produktu jest wartościową tajemnicą handlową Sprzedawcy i jego dostawców. Produkt jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Produkt należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient ma prawo kopiować Produkt wyłącznie w ramach jednego Sklepu Internetowego Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy kod źródłowy Produktu został zmodyfikowany przez osoby trzecie, za działanie Produktu lub niemożliwość dokonania aktualizacji Produktu. Klient zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Produktu za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.7. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i niezbywalnej licencji na korzystanie z Produktu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Produktu. Korzystanie z Produktu oznacza między innymi uzyskanie dostępu, instalowanie, ładowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne uzyskiwanie korzyści z Produktu.

6.8. Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Produktu przez Klienta, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Klienta pełnej płatności za udzielenie Licencji na Produkt. Warunkiem korzystania z Produktu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wymaganej płatności, brak akceptacji oraz nie dokonanie płatności uniemożliwia korzystanie z Produktu.

6.9. Korzystanie z Produktu (udzielenie Licencji) jest odpłatne.

6.10. Licencja nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Produktu. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi i jedynie taki Klient uprawniony jest do korzystania z Produktu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

6.11. Klient w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji: (1) Klient jest uprawniony do instalacji Produktu w jednym Sklepie Internetowym Klienta oraz (2) Klient jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania (Produktu w całości lub w części w celu jego poprawnego używania, w Sklepie Internetowym Klienta. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

6.12. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Produktu (rezygnacji z korzystania Produktu) poprzez jego odinstalowanie. Usunięcie Produktu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Produktu ani nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności.

6.13. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Klient nie wypełni lub narusza jej postanowienia.

6.14. Sprzedawca może udostępnić Klientowi aktualizacje Produktu. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego Produktu. Jeżeli Produkt jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji, Klient musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Produktu aby legalnie użytkować uaktualniony Produkt, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. Aktualizacja jest traktowana jako część Produktu i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

6.15. Niniejszy Regulamin nie udziela Klientowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Sprzedawcy.

REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

8.6. W wypadku Usługobiorców Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.